Embryoåterföring dag 5 (blastocyst)

Carl von Linnékliniken har sedan 2004 konsekvent använt den modell som utarbetats på kliniken för embryobedömning dag 2. Modellen har inneburit bibehållet antal födda per ägguthämtning och väsentligt minskad flerbördsrisk (se även Vetenskap). Att odla de befruktade äggen längre tid, till dag 5, fungerar som ett ”extra urvalsinstrument”. I de fall det finns tillgång till en större mängd vidaredelade embryon kan man alltså med långtidsodling öka chansen att välja rätt embryo vid återsättningen.

All hantering av befruktade ägg utanför kroppen innebär risk för påverkan av embryot, s k epigenetisk påverkan. Man har misstänkt att den risken möjligen ökar med längre tids odling. Den oro som funnits kring eventuella negativa konsekvenser av odling till blastocyst har dock visat sig obefogad. Tidigare års rapporter om t ex ökad risk för missbildningar har man inte kunnat se i senare års stora sammanställningar. I vårt eget material har utfallet vid blastocystodling också varit mycket positivt.

Blastocystodling har hos oss tidigare gjorts undantagsvis. Senare års erfarenheter, både i Sverige och internationellt, gör att vi nu är betydligt mindre restriktiva. Sedan 2014 har vi gjort allt fler blastocystodlingar och använder nu den metoden om vi får gott om ägg och bra befruktning.

Se även "Vad innebär blastocystodling?" under Resultat.